Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Sản phẩm cửa xếp Thống Nhất đã được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2014